Aquest web utilitza Cookies per proporcionar la millor experiència possible durant la seva visita. En utilitzar i navegar en aquest lloc web, vostè accepta l'ús d'aquestes Cookies.


 

Avís legal


Dades identificatives

En compliment amb el deure d’informació recollit en l’article 10 de la Llei 34/2002, d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç  Electrònic, a continuació es reflexa les següents dades identificatives de l’empresa :

L’empresa titular d’aquest lloc web es Femvia Web SCP (en endavant Femvia), amb domicili social al Carrer Sant Jordi,  núm. 12, 3r 2ª, al municipi de Vic, codi postal 08500, província de Barcelona,  amb CIF J66094988.  Correu electrònic: gestio@femvia.com 

 

CONDICIONS GENERALS

Descripció del Portal Web

Femvia, ofereix mitjançant el seu Portal www.ofertes-vic.com els serveis que al mateix es detallen i que es regiran per les condicions que s’estableixin en funció del servei efectivament contractat. El Portal web de Femvia, ha estat realitzat per prestar els serveis que al mateix es detallen i facilitar així l’accés per part dels USUARIS a tota la informació sobre les característiques dels mateixos, sobre la pròpia empresa Femvia i sobre altres informacions complementaries que Femvia inclou directa o  mitjançant els corresponents enllaços o links.
Els serveis oferts al Portal per part de Femvia son els que es detallen a continuació, i dels que es pot obtenir més informació al mateix Portal.
(i) La guia: Femvia ofereix un servei de guia d’empreses online disponible en 2 idiomes (català i castellà), en la que hi ha informació sobre empreses i comerços. La consulta de la secció es totalment gratuïta, i la inscripció per part de les empreses també s’ofereix de forma gratuïta.
(ii) Ofertes:  Femvia ofereix un servei de publicació d’ofertes per empreses i comerços. La consulta de la secció es totalment gratuïta, tot i que en alguns casos, requerirà el registre per part de USUARI,  per poder beneficiar-se de les ofertes. La publicació de les ofertes requereix el pagament del servei per part de les empreses i comerços que realitzin la publicació.
(iii) Publicitat i Destacats dintre de la guia:  Es un servei destinat a empreses, que implica el pagament dels serveis per part de les mateixes.

Per utilitzar aquests serveis, ja siguin gratuïts o de pagament, les empreses, com a usuaris, tenen la possibilitat de:
- Omplir el formulari d’inscripció online segons les condicions específiques indicades i imprimibles al final del procés d’inscripció.
- Sol·licitar un pressupost a Femvia

Per utilitzar els serveis oferts per Femvia, ja siguin gratuïts o de pagament, vostè en quan a USUARI, es compromet a respectar totes les condicions generals indicades en aquest espai, així com les particulars que corresponguin en cas de contractació d’algun dels serveis oferts per  a empreses.

 

Usuaris

L’accés i/o us d’aquest portal www.ofertes-vic.com propietat de Femvia, es totalment gratuït i voluntari, i  atribueix a qui ho realitza  la condició d’USUARI.
Els serveis que requereixen pagament, estan destinats a Empreses, que en aquest cas rebrien la condició USUARI EMPRESA.

Tot Usuari,  accepta des del mateix moment en que accedeix i/o utilitza el portal, i  sense cap tipus de reserva, Les Condicions Generals i normes d’ús aquí reflectides així com la Política de Privacitat. Com a conseqüència, l’USUARI haurà de llegir detingudament aquestes condicions abans de l’accés i/o utilització de qualsevol contingut del portal Web sota la seva total responsabilitat. Si l’USUARI té algun dubte sobre les condicions d’ús del Portal, pot dirigir les seves preguntes a comercial@femvia.com

Condicions d’accés i us del Portal

AMBIT D’APLICACIÓ:  Les presents Condicions Generals, regulen l’ús del portal web d’Internet www.ofertes-vic.com   (en endavant “Portal”), que Femvia posa a disposició de l’USUARI que el visita.  El portal, proporciona accés a multitud d’informació, serveis, programes o dades (en endavant “els continguts”). L’USUARI, assumeix la responsabilitat d’ús del portal.
Els serveis i continguts oferts per Femvia es dirigeixen exclusivament a residents a Espanya. Totes aquelles persones físiques o jurídiques residents o domiciliades en altres països de la Unió Europea o fora de la Unió Europea s’hauran d’assegurar que l’accés i ús del Portal i/o del seu contingut els hi està permès de conformitat amb la seva pròpia legislació. En qualsevol cas, l’accés i/o us del Portal per part d’un USUARI que no compleixi el requisit de residencia a Espanya, s’entendrà realitzat sota la seva exclusiva responsabilitat, exonerant a Femvia de qualsevol responsabilitat en la mesura en que així ho permeti la Legislació aplicable.

L’USUARI EMPRESA  que vulgui utilitzar algun dels Serveis Oferts per Femvia, descrits en l’apartat “Descripció del Portal Web”, i dels que pot trobar més informació en el propi Portal, reconeix i garanteix ser una empresa, amb activitat comercial, disposar d’existència legal, i comercialitzar productes lícits.

CONDICIONS D’ACCÉS I US:  Les condicions d’accés i us del Portal es regeixen estrictament per la legalitat vigent , i pel principi de bona fe, comprometent-se l’USUARI a realitzar un bon ús del Portal i dels serveis que s’ofereixen

L’USUARI,  es compromet a fer un ús adequat  conforme a la legislació vigent, els principis de bona fe, i usos generalment acceptats dels continguts i serveis que Femvia ofereix a través del Portal.  L’USUARI es compromet a no incórrer (i) a activitats il·lícites, il·legals o contraries a la bona fe i a l’ordre públic; (ii) a difondre continguts o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic-il·legal, d’apologia al terrorisme o a atemptar contra els drets humans; (iii) a provocar danys en els sistemes físics i lògics de Femvia, dels seus proveïdors o de terceres persones, introduir o difondre a la xarxa virus informàtics, o qualsevol altres sistemes físics o lògics que siguin susceptibles de provocar els danys anteriorment citats; (iv) a intentar accedir i, en el seu cas, a utilitzar els comptes de correu electrònic d’altres usuaris i modificar o manipular els seus missatges.  En el cas que el Portal oferís la possibilitat de publicar comentaris o aportacions dels USUARIS,  Femvia, es reserva el dret de retirar tots aquells comentaris i aportacions que vulnerin el respecte a la dignitat de la persona, que siguin discriminatoris, xenòfobs, racistes, pornogràfics, que atemptin contra la joventut o la infància, l’ordre  o la seguretat pública o que al seu judici, no resultin adequats per a la seva publicació. En qualsevol cas, Femvia, no serà responsable de les opinions realitzades per l’USUARI  a través de foros, xats, enviament d’opinions... u altres eines de participació; (v)intentar accedir utilitzar i/o manipular les dades de  Femvia, tercers proveïdors i altres usuaris; (vi) Reproduir o copiar, distribuir, permetre l’accés públic a través de qualssevol modalitat de comunicació pública, transformar o modificar els Continguts, excepte que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o resulti legalment permès; (vii)suprimir, ocultar o manipular les notes sobre drets de propietat intel·lectual o industrial i demés dades identificat ives dels drets de Femvia o de tercers incorporats al Contingut, així com els dispositius tècnics de protecció o qualsevol mecanisme d’informació que puguin introduir-se en els Continguts; (viii) Obtenir o intentar obtenir els Continguts utilitzant mitjans o procediments diferents dels que s’hagin posat a disposició a aquest efecte, o s’hagin indicat expressament al Portal, o, en general als que s’utilitzin habitualment a Internet per no perjudicar o inutilitzar el Portal i/o els Continguts.

INSCRIPCIÓ: La utilització del portal, no comporta obligatorietat d’inscripció o registre de l’USUARI, aquesta, tan sols serà necessària per a accedir a  determinats serveis i informacions,  i per rebre determinades informacions i comunicacions . La inscripció, es realitzarà mitjançant la introducció de dades personals a un formulari d’inscripció. L’USUARI, també es pot registrar  de forma voluntària.

CLAUS D’ACCÈS:  La Responsabilitat dels USUARIS,  s’estén al registre que fos necessari per accedir a determinats serveis o continguts.  En el citat registre, l’Usuari serà responsable d’aportar informació certa i lícita. Com a conseqüència d’aquest registre, a l’USUARI se l’hi pot proporcionar una contrasenya de la que serà responsable, comprometent-se a fer un us diligent i confidencial de la mateixa.

CONTINGUTS:  Els continguts incorporats al Portal, han sigut elaborats i inclosos per: (i) la pròpia empresa Femvia, utilitzant fonts internes i externes, de tal manera, que Femvia, únicament es fa responsable pels continguts elaborats de forma interna; (ii) Els USUARIS, mitjançant col·laboracions, introducció voluntària de continguts o enviament de dades a Femvia per la seva publicació, essent l’USUARI, l’ únic responsable dels mateixos,  quedant Femvia exempta de qualssevol responsabilitat; (iii) Persones físiques o jurídiques que no guarden cap relació amb Femvia, bé mitjançant col·laboracions que es publiquen directament al Portal, o que faciliten a Femvia per la seva publicació a través de qualsevol mitjà, bé mitjançant enllaços o links, essent aquestes, les úniques responsables dels continguts així introduïts i quedant Femvia expressament exempta de responsabilitat.

APARTAT OFERTES: Al Portal, s’ofereixen ofertes de productes i serveis d’altres empreses emissores  de les ofertes i deutors de les prestacions o serveis indicats a les ofertes. La duració de les ofertes és limitada i tindrà una durada màxima determinada. Transcorregut aquest temps, l’oferta es considerarà caducada i desapareixerà de la web. Per fer ús de les ofertes, l’USUARI haurà de posar-se en contacte amb el comerciant de manera que Femvia només té la funció d’informar sobre les ofertes actuals i en cap cas de oferir-ne la seva venta. Femvia queda totalment exempta dels serveis oferts a l’USUARI per part del L’USUARI EMPRESA que publica ofertes al Portal.

INTRODUCCIÓ DE LINKS: Aquells USUARIS que vulguin establir un hipervincle , enllaç o link, entre el seu lloc web i el Portal (el “link”), hauran d’obtenir autorització prèvia de Femvia, presentant una sol·licitud a la següent direcció de correu electrònic comercial@femvia.com , quedant subjecte al compliment de les següents obligacions: (i) el Link únicament permetrà l’accés al Portal, però no podrà reproduir-lo de cap forma; (ii) no es crearà un frame  ni un border environament sobre el Portal; (iii) no es realitzaran manifestacions o indicacions falses, inexactes o incorrectes sobre el Portal; (iv) No es declararà ni es donarà a entendre que Femvia ha supervisat o assumit de qualsevol forma els continguts o serveis oferts o anunciats en el lloc web en el que s’estableixi el Link; (v) el lloc web en el que s’estableixi el Link, no contendrà cap marca, nom comercial, denominació, logotip eslògan u altres signes distintius de Femvia i /o a tercers sense la seva autorització; (vi) el lloc web en el que s’estableixi el Link, no contindrà informació o continguts il·lícits, contraris a qualsevol dret de tercers.  L’establiment del Link, no suposa en cap cas l’existència de relació entre Femvia i el propietari u operador del lloc web en el que s’estableixi, ni el coneixement, acceptació i/o aprovació per part de Femvia dels seus continguts i/o serveis. Femvia en cap cas respondrà de les conseqüències que puguin derivar-se de la introducció de Links per part de tercers, ni dels continguts, informació i/o serveis oferts en els llocs webs en els que s’hagi establert un Link.

 

Consentiment per a la publicació de continguts al Portal i Política de Privacitat

L’enviament d’informació per part de l’USUARI  EMPRESA  per a la publicació d’informació en els serveis oferts i descrits en l’apartat “ Descripció del Portal Web” dintre del Portal , és totalment voluntari i lliure, disposant de varies opcions de contractació, actualment una gratuïta i altres de pagament en les quals l’USUARI EMPRESA, tindrà drets afegits.
Femvia, publica informació referent a societats mercantils i empresaris individuals. La informació publicada, es informació que el propi USUARI EMPRESA  a facilitat a Femvia. Femvia, no verifica la veracitat de les dades, i  no es fa responsable de la veracitat de les mateixes, així com dels possibles danys causats a tercers per la falsedat de les dades. Femvia es reserva el dret de de retirar qualsevol informació que consideri falsa sense previ avís.
L’USUARI EMPRESA, autoritza a Femvia l’ús de les dades facilitades per poder posar-les al Portal, amb la finalitat de que puguin ser vistes pels USUARIS, i qualsevol altre us que es consideri lícit.
Femvia recopila la informació dels USUARIS EMPRESA , que se’ls sol·licita al qüestionari d’inscripció. El fitxer d’empreses de Femvia, que conté dades de societats mercantils i empresaris individuals en l’exercici de la seva activitat comercial, industrial o naviera, queda, conforme a l’article 2 del Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, fora del seu àmbit d’aplicació. No obstant, d’acord amb l’article 38.3 de la Llei General de Telecomunicacions, podran cancel·lar les seves dades de comunicacions electròniques (telèfon, fax, correu electrònic, etc.) amb l’objectiu de que siguin anònims o no siguin utilitzats amb finalitats comercials, dirigint-se a gestio@femvia.com

 

Confidencialitat – Informació Personal d’Usuari

Per accedir a alguns serveis del Portal, es necessari que l’USUARI proporcioni prèviament certes dades de caràcter personal.  Femvia, es compromet a no distribuir aquestes dades a tercers sense la expressa autorització de l’USUARI.
De conformitat amb el que s’estableix a la llei 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal , Femvia informa que totes les dades que faciliti L’USUARI mitjançant qualsevol formulari d’inscripció del Portal, s’inclouran en un fitxer automatitzat d’USUARIS del qual n’és responsable Femvia.  Al facilitar les dades al Portal, l’USUARI declara a Femvia que son veraces en la mesura del seu coneixement. Igualment, Femvia guardarà dades amb la finalitat de remetre a l’USUARI ofertes i comunicacions promocionals, mitjançant correu electrònic, de productes i serveis propis o de tercers. L’USUARI, i en el seu cas qui el representi, podrà exercir els drets d’accés, rectificació, cancel·lació  i oposició  per correu electrònic dirigit a: gestio@femvia.com, o mitjançant sol·licitud escrita i signada a Femvia SL, Carrer Sant Jordi, 12 3r 2ª -08500- Vic, Barcelona. Aquesta sol·licitud haurà de contenir les següents dades: Nom i Cognoms de l’USUARI, Domicili a efecte de les notificacions, fotocòpia del Document Nacional d’Identitat o Passaport, i petició concreta de la sol·licitud signada. En cas de representació, haurà de provar-se la mateixa mitjançant documentació fefaent que ho acrediti.

Femvia informa, que el fitxer automatitzat d’USUARIS de Femvia, on estan registrades i guardades totes les dades de caràcter personal, compleix amb totes les mesures de seguretat que garanteixen la confidencialitat i seguretat del tractament de les dades, per la qual cosa, Femvia garanteix la seguretat en la informació que faciliti al Portal. Malgrat això, Femvia, no pot garantir plenament la invulnerabilitat absoluta dels sistemes de seguretat, ja que cap mesura de seguretat que s’instal.li pot ser en l’actualitat invulnerable . Per tant, Femvia no serà responsable en cap cas de les incidències que puguin sorgir al voltant de les dades personals quan es derivin be d’un atac o accés no autoritzat als sistemes de manera que sigui impossible detectar pels sistemes de seguretat o bé, quan es deguin a una manca de diligència de l’USUARI respecta a la guàrdia i custòdia de les claus d’accés o de les seves pròpies dades personals.

 

Propietat intel·lectual i industrial

Femvia, per sí o com a cessionària, és titular de tots els drets de propietat intel·lectual i industrial de la seva pàgina web www.ofertesvic.com , així com dels elements continguts en la mateixa (a títol enunciatiu: imatges, sons, àudio, vídeo, software o textos; marques, logotips, combinacions de colors, estructura, disseny, selecció dels materials utilitzats, programes d’ordenador necessaris per al seu funcionament, accés i ús, etc), titularitat de Femvia. Tots els drets reservats. En virtut del que es disposa als articles 8 i 32.1, segon  paràgraf de la Llei de Propietat Intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la modalitat de posta a disposició de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb fins comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització de Femvia. L’USUARI es compromet a respectar els drets de Propietat Intel·lectual e Industrial titularitat de Femvia. Podrà visualitzar els elements del Portal, e inclús imprimir-los, copiar-los i guardar-los en un disc dur del seu ordenador, o en qualsevol cas un altre suport físic sempre i quant sigui, única i exclusivament, per al ser ús personal i privat. L’USUARI, haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualssevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que hi hagi inclòs en les pàgines del Portal ofertesvic.com  de Femvia.

 

Exclusió de garanties i responsabilitats

Femvia, no es fa responsable en cap cas, dels danys i prejudicis de qualsevol tipus que es poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors u omissions en els Continguts, falta de disponibilitat o interrupcions del portal o la transmissió de virus o programes malèvols o lascius en els continguts tot i haver pres totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.
Així mateix, Femvia, no garanteix la disponibilitat, la continuïtat ni l’adequació dels serveis oferts a la pàgina web a les expectatives de l’USUARI;  tampoc garanteix la falta de rendiments del Portal. Tot i això, Femvia posa a disposició del l’USUARI, la possibilitat d’enviar suggeriments, que seran analitzats per Femvia amb l’objectiu d’oferir el millor servei possible a l’USUARI.
Femvia no garanteix ni es fa responsable del funcionament del Portal o la informació, contingut o productes inclosos en el mateix que ens hagi facilitat un tercer. Per tant, Femvia, queda exonerada de qualsevol garanties, incloses entre altes, la garantia d’idoneïtat per a un fi determinat.

 

Modificacions

Fem via, es reserva el dret d’efectuar sense previ avís, les modificacions que consideri oportunes al Portal, podent canviar, suprimir o afegir tant el Contingut i serveis que es presten a través del mateix, així com la forma en que aquests apareguin presentats o localitzats al Portal.
L’USUARI, no tindrà dret a reclamar indemnització o compensació de cap tipus per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis. No obstant això, Femvia es compromet  a comunicar a l’USUARI , sempre que sigui previsible amb antelació necessària, qualsevol interrupció del servei que tingui com a causa l’actualització o millora dels serveis o el seu manteniment.

Enllaços

El Portal, inclou o pot incloure enllaços o hipervincles cap a altres llocs web propietat i/o gestionats per tercers amb objecte de facilitar l’accés a informació disponible a través d’internet.
Femvia no exercirà cap control sobre aquests llocs web ni els seus continguts, en aquest sentit, Femvia no assumeix cap responsabilitat  derivada de l’existència d’enllaços entre els continguts del Portal, i continguts situats fora del mateix o de qualsevol altra menció de continguts externs al Portal, així com tampoc es garanteix la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, veracitat, validesa ni constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests enllaços u altres llocs d’Internet. Aquests enllaços o mencions, tenen una finalitat exclusivament informativa i, en cap cas, impliquen el suport, l’aprovació, comercialització o relació entre Femvia i les persones o entitats autores i/o gestores dels continguts o titulars dels llocs web on es troben.

 

Dret d’exclusió

Femvia, es reserva el dret de denegar o retirar l’accés al Portal i/o als serveis oferts sense necessitat de preavís, a instància pròpia o d’un tercer, a aquell USUARI que incompleixi les presents Condicions Generals, o que utilitzi el Portal en perjudici de Femvia, de qualsevol altra empresa, o de la comunitat en general.

 

Continuïtat i durada del servei

La durada dels serveis del Portal, té caràcter indefinit, no obstant, Femvia es reserva el dret de suspendre i/o interrompre temporal o indefinidament els serveis que ofereix el Portal , així com el dret de que aquestes interrupcions afectin a tot el Portal, o bé a alguns dels serveis que s’inclouen si ho considera convenient en qualsevol moment.

 

Generalitats

Femvia perseguirà l’incompliment de de les presents Condicions Generals així com qualssevol utilització indeguda del seu Portal, exercint totes les accions civils i penals que l’hi puguin correspondre per dret.

 

Validesa d’aquestes condicions generals

En cas de que qualsevol clàusula del present document sigui declarada nul·la, les demés clàusules seguiran vigents i s’interpretaran tenint en compte les voluntats de les parts i la finalitat mateixa de les presents condicions
Femvia, podrà no exercir algun dels drets i facultats conferits en aquest document, la qual cosa no implicarà en cap cas la renúncia als mateixos a no ser amb el reconeixement exprés per part de Femvia.

 

Modificació de les presents condicions i duració

Femvia, podrà modificar en qualsevol moment i sense previ avís les Condicions Generals aquí determinades, essent degudament publicades com aquí apareixen. La vigència de les citades condicions anirà en funció de la seva exposició, i estaran vigents fins que siguin modificades per altres degudament publicades.

 

Legislació aplicable i jurisdicció

La relació entre Femvia i l’USUARI es regirà per la normativa espanyola vigent i qualsevol controvèrsia o conflicte que es derivi de les presents Condicions Generals, es resoldrà en primera instància mitjançant arbitratge d’un o més àrbitres al marc de la Cort Espanyola d’arbitratge, de conformitat amb el seu reglament i Estatut, a la que s’encomana l’administració de l’arbitratge i designació de l’àrbitre o del tribunal arbitral.  Les parts, fan constar el seu compromís de complir amb el Laude arbitral que es dicti. Subsidiàriament per al cas de que la via no arribi a solucionar definitivament el conflicte, seran competents per a la seva resolució els Jutjats i Tribunals de Barcelona renunciant expressament l’USUARI a qualsevol altre fur que l’hi pogués correspondre

 

POLÍTICA DE PRIVACITAT

Protecció de dades

Femvia, titular del domini d’aquest Portal www.ofertes-vic.com,  compleix amb les directrius de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, el Real Decret 1720/2007 de 21 de desembre pel que s’aprova el Reglament de desenvolupament de la Llei Orgànica i demés normativa vigent en cada moment, i vetlla per garantir un correcte ús i tractament de les dades personals de l’usuari. Així mateix, Femvia informa que dona compliment a la Llei 34/2002 d’11 de Juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic.

 

Finalitat

Les dades de L’USUARI, que faciliti a través de qualssevol dels formularis que el Portal posa a la seva disposició, seran incloses en un fitxer per al seu tractament automatitzat per part de Femvia, amb la finalitat de facilitar, ampliar i millorar  la prestació dels serveis que Femvia proporciona a través del Portal,  administrar la relació de Femvia amb els Usuaris,  així com finalitats tècniques i comercials sobre els productes i serveis oferts. L’USUARI presta el seu  consentiment mitjançant l’acceptació de les Condicions General i la Política de privacitat a aquest tractament.

 

Caràcter obligatori i facultatiu de la informació

En tot cas, les dades recollides i tractades per Femvia, son únicament les bàsiques per a les finalitats assenyalades anteriorment i atendre la petició sol-licitada. Els camps als que figuri un asterisc * són aquells que requereixen una resposta obligatòria i que de no ésser així, la conseqüència seria la denegació del servei.

L’USUARI garanteix que les dades facilitades a Femvia, son certes i es fa responsable de comunicar qualssevol modificació de les mateixes.

Les dades recavades son les adequades, pertinents i no excessives en relació amb l’àmbit, les finalitats i serveis determinats, explícits i legítims del Portal.

 

Consentiment de l’usuari

L’enviament de les dades personals mitjançant els formularis electrònics a través del Portal, o en el seu cas, missatges de correu electrònic, suposen el consentiment del remitent al tractament automatitzat de les dades incloses en els mitjans de comunicació indicats, serveis, i productes relacionats amb les finalitats del Portal, així com al enviament de comunicacions per via electrònica, missatge al mòbil o  correu postal de comunicacions promocionals relacionades amb el Portal.
l’USUARI, podrà modificar les seves dades o donar-se de baixa de forma ràpida i gratuïta.

 

Comunicacions

L’USUARI presta expressament el seu consentiment per a la recepció de comunicacions promocionals, Newsletters, i butlletins informatius i de noticies enviades per Femvia mitjançant correu electrònic, o altres mitjans de comunicació electrònica equivalents així com enviades a través de correu postal. L’USUARI, podrà, en qualsevol moment, revocar aquest consentiment mitjançant l’opció habilitada a tal efecte dins de l’àrea privada que té assignada cada USUARI.

 

Seguretat en les dades de caràcter personal

Femvia, manté els nivells de seguretat de protecció de dades de caràcter personal conforme a la normativa vigent den matèria de protecció de dades de caràcter personal, i ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés no autoritzat i robatori de les dades que L’USUARI faciliti a través del Portal, sense prejudici d’informar-li de que les mesures de seguretat a Internet no son inexpugnables.

Femvia es compromet a complir amb el deure de secret i confidencialitat respecte a les dades de caràcter personal contingudes al fitxer automatitzat d’acord amb la legislació aplicable. Femvia es compromet a no comunicar les dades de caràcter personal subministrades per la persona interessada per cap mitjà i a no vendre, ni llogar, ni cedir les dades personals dels usuaris dels formularis a cap empresa o entitat, pública o privada sense el consentiment del titular de les dades. En tot cas, les dades personals seran cedides als òrgans judicials i a autoritats administratives si una lleu ho estableix preceptivament

 

Drets de les persones interessades

Si la persona interessada USUARI, vol qualssevol aclariment sobre la confidencialitat o el tractament que reben les seves dades, o bé si desitja exercir algun dels drets d’informació, oposició, accés, rectificació i cancel·lació que legalment l’hi corresponen, pot dirigir-se a Femvia, a l’adreça electrònica: gestio@femvia.com (gestió arrova Femvia punt com), o a l’adreça postal: Carrer Sant Jordi, 12 3r 2ª- 08500- Vic, Barcelona

 

Galetes IPS

L’USUARI, accepta l’ús de cookies i seguiment d’IPs. L’analitzador de tràfic del lloc web utilitza cookies  i seguiment d’IPs que permeten a Femvia recopilar dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, número de vegades que s’ha visitat el Portal, data de la última visita, URL i domini de la que prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. No obstant, l’USUARI si ho desitja, pot desactivar i/o eliminar aquestes cookies seguint les instruccions del seu navegador d’Internet

 

Google Analytics

Aquest Portal web, utilitza Google Analytic com a sistema d’estadístiques. Google Analytics es un servei analític de web prestat per Google, Inc, uns companyia de Delaware que té la seva oficina central a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units (“Google”).

Google Analytics utilitza “cookies o galetes”, que son arxius de text ubicats en el seu ordenador, per ajudar al Portal a analitzar l’ús que en fan els usuaris del Portal. La informació que genera la cookie sobre l’ús del Portal (incloent la direcció IP de l’USUARI) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista d’ús del Portal, recopilant informes de l’activitat del Portal i us d’Internet. Google, podrà transmetre aquesta informació a tercers si així l’hi requereix la legislació, o quan aquests tercers processin la informació per compte de Google. Google, no associarà la seva direcció IP amb cap altra dada de que disposi Google. L’USUARI, pot refusar el tractament de les dades o la informació refusant l’ús de cookies o galetes mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador, de totes formes, l’USUARI ha de saber, que si ho fa, pot ser que no es pugui utilitzar la plena funcionalitat del Portal. Al utilitzar aquest Portal, l’USUARI accepta  el tractament de la informació per part de Google, en la forma i fins indicats.

Els detalls complerts de les cookies que utilitza Google Analytics, es poden trobar a Cookies i Google Analytics a la documentació per al codi de Google Analytics de seguiment.

A més a més de refusar cookies, l’USUARI també pot instal·lar en el seu navegador el complement d’inhabilitació de Google Analytics, que evita que Google Analytics recopili informació sobre visites al Portal:

Complement d’inhabilitació per navegadors de Google Analytics.

La seva direcció s'ha guardat correctament
No s'ha pogut guardar la seva direcció